Адвокатска кантора

Ангел Симеонов Калайджиев – Управляващ съдружник

Angel.jpg

Завежда сектори: Търговски сделки; Банково право; Облигационно право; Чуждестранни инвестиции; Ценни книжа; Сливания и придобивания.

Образование:

 • Завършил Софийски университет “Св. Климент Охридски”, Юридически факултет, магистър по право - 1984 г.; Положил теоретико-практически изпит– 1985 г.;
 • Специализирал гражданско и търговско право в Университета “Сока”, Токио, Япония (1986-1987 г.);
 • Защитил е дисертация на тема “Договорът за поръчителство”, доктор по право - 1990 г.;
 • Бил е на специализация по стипендия “Джон Маршал” в Юридическия факултет на Университета в гр. Колумбия, Мисури, САЩ (1991 - 1992 г.);
 • Участвал е на два семинара по финансови сделки, организирани от Международния валутен фонд във Виена, Австрия - 1996 г. и 1998 г.
 • Придобива научната степен “доктор на юридическите науки” с дисертационен труд “Безкасовото плащане” - 2001 г.

Предишен опит:

 • Министерство на финансите, Главно управление “Митници”- Юридически съветник – 1993 – 1995 г.;
 • Министерство на икономиката - Участвал е в преговорите за присъединяване на България в Световната търговска организация от страна на Министерството на икономиката в областта на финансовите услуги - 1996 г.;
 • Министерство на финансите - Член на българската делегация от страна на Министерството на финансите в подкомисията по финансовите услуги в Брюксел, Белгия, във връзка с присъединяването на България в Европейския съюз - 1997 г.;
 • Министерство на правосъдието – Консултирал е Министерството на правосъдието по договор на ФАР № 96-0431.00 относно ценни книжа, банково право и проекта за нов Валутен закон;
 • Агенция за приватизация - Консултирал е Агенцията за приватизация по изпълнението на няколко големи приватизационни договори - 2000 – 2001 г.;
 • Народно събрание – експерт към Комисията по икономическа политика за периода 1995-2005, участвал в обсъждането и приемането на всички законопроекти, които са били разпределени на комисия;
 • Участвал е в експертни екипи, организирани от IRIS, МSI, Центъра за изследване на демокрацията, Българска стопанска камара и Занятчийска камара-Кобленц, Германия, Българската народна банка, Комисията за финансов надзор, Министерството на финансите, за създаване на следните закони – Закон за особените залози (1995-1996 г.), Закон за банките и кредитното дело (1997 г.), Закон за малките и средни предприятия (1998 г.), Закон за публичното предлагане на ценни книжа (1999 г.), Закон за занаятите (2001 г.), Закон за електронния документ и електронния подпис (2001 г.), Закон за паричните преводи, електронните платежни инструменти и платежните системи (2004 г.), Закон за адвокатурата (2004 г.), Кодекс за застраховането (2005 г.), Закон за електронната търговия (2006 г.), Закон за търговския регистър (2006 г.), Закон за договорите за финансово обезпечение (2006 г.).
 • Участвувал е в международни арбитражни производства като експерт по българското законодателство.

Понастоящем:

 • Доктор на юридическите науки (2001 г.);
 • Професор по гражданско и търговско право в Юридическия факултет на Софийския Университет “Св. Климент Охридски”;
 • Адвокат, Софийска адвокатска колегия (от 1992 г.);
 • Арбитър по вътрешни и международни дела в Арбитражния съд към Българската търговско-промишлена палата, София;
 • Заместник-председател на Арбитражния съд към Централен депозитар, София;
 • Член на Етичната комисия на Българската петролна и газова асоциация; Правен съветник на Банковата организация за разплащания с карти “БОРИКА” – еднолично дружество на БНБ;
 • Член на Консултативния съвет за методическо ръководство и конституционност на законите при Върховна касационна прокуратура;
 • Експерт в Комисията по европейските въпроси на Народното събрание на Република България;
 • Член на Експертната група на Европейската комисия по въпросите на правната сигурност в областта на клиринга и сетълмента;
 • Член на редакционните съвети на списание “Търговско право” и консултант на списание “Пазар и право”.

Публикации: Виж публикациите

Чужди езици: английски, френски, руски.

Практика в областите: търговско право; облигационно право; ценни книжа; банки и банково право; сливания и придобивания; международно търговско и корпоративно право; смесени дружества; чуждестранни инвестиции; приватизация.

e-mail: angel.kalaidjiev@kgm-law.com