Адвокатска кантора

Банково право

  • правна подготовка и съдействие за лицензиране на банки от БНБ, съответно процедури за извършване на дейност от чуждестранна банка чрез клон;
  • сделки по придобиване на мажоритарни пакети от капитала на банки и получаване на необходимите разрешения от БНБ;
  • изготвяне на договори, вътрешни правила и цялата друга правна документация за стартиране на дейността на банка, включително на клон на чуждестранна банка;
  • консултации по специфични банкови операции и сделки: акредитиви, банкови гаранции и други;
  • консултации по договори за банкови кредити и обезпечения – ипотеки, особени залози и други;
  • регулаторни процедури, свързани с небанкови финансови институции;
  • процесуално представителство на банки по дела, касаещи банкови операции и сделки.