Адвокатска кантора

Публично предлагане и търговия с ценни книжа

  • изготвяне на проспекти за публично предлагане на ценни книжа, заедно с придружаващите ги документи и правно съдействие за одобряване на проспектите от Комисията за финансов надзор;
  • регистрация на дружествата като емитенти в Комисията за финансов надзор; увеличаване капитала на публични акционерни дружества и дружества със специална инвестиционна цел;
  • свикване и провеждане на общи събрания на акционерите на публични дружества и консултации в тази връзка с оглед специалните изисквания на Закона за публичното предлагане на ценни книжа;
  • консултации по изготвяне на периодичната отчетна документация по разкриване на информация от публичните дружества и други емитенти пред Комисията за финансов надзор и изпълнение на други задължения, предвидени в Закона за публичното предлагане на ценни книжа;
  • изготвяне на цялостната документация и осъществяване на правна подготовка и съдействие за лицензиране на инвестиционни посредници от Комисията за финансов надзор;
  • консултации по изготвяне на периодичната отчетна документация от инвестиционни посредници и изпълнение на други задължения, предвидени в Закона за пазарите на финансови инструменти и Закона за публичното предлагане на ценни книжа;
  • правно съдействие при прехвърляне на пакети акции на публични дружества – участие в преговори и изготвяне на договори.