Адвокатска кантора

Защита на конкуренцията и антимонополно право

  • консултации по съставите на нелоялна конкуренция: увреждане на доброто име на конкурентите, въвеждане в заблуждение, имитация, нелоялно привличане на клиенти, заблуждаваща и сравнителна реклама, разгласяване на производствени и търговски тайни;
  • консултации в областта на концентрацията на стопанската дейност при сливания, вливания, придобивания и други случаи, предвидени от Закона за защита на конкуренцията, правно съдействие за уведомяване и получаване на разрешение от Комисията за защита на конкуренцията;
  • консултиране на дружества с монополно и господстващо положение на пазара;
  • консултиране във връзка с ограниченията към забранени споразумения, решения и съгласувани практики, касаещи пряко или непряко регулиране на цени, разпределение на пазари или източници на суровини и други антиконкурентни клаузи;
  • консултации по условията за освобождаване от забраната за определени споразумения, решения и съгласувани практики, включително приложимост на групово освобождаване от забраната;
  • процесуално представителство пред Комисията за защита на конкуренцията и Върховния административен съд.