Адвокатска кантора

Маргарита Славова Калайджиева – Съдружник

Margarita_Kalaidjieva.jpg

Завежда сектори: Вещно право – инвестиционни проекти в недвижими имоти; Обезпечения; Дружествено право; Публични дружества и други емитенти; Медии и реклама; Съдебни и арбитражни производства.

Образование:

 • Завършила е Софийски Университет “Св. Климент Охридски”, Юридически факултет, магистър по право – 1991 г. Положила теоретико-практически изпит - 1992 г.

Предишен опит:

 • Софийски Университет “Св. Климент Охридски”, Юридически факултет - асистент (1993 – 1994 г.);
 • Адвокат към консултантска фирма “Корпорит адвайзърс” ООД (1995 – 1999 г.);
 • Съдружник в консултантска фирма “Ийстло” ООД (2000 – 2006 г.);
 • Участвала е в изготвянето на документацията и цялостната юридическа подготовка по учредяването и лицензиране на банки от БНБ, както и на инвестиционни посредници, публични дружества и други емитенти от Комисията за финансов надзор;
 • Участвала е активно в проектите по реализация на инвестиционната програма на компанията Royal Dutch Shell в България, в изготвянето на правни анализи, консултиране на договорите и водене на преговорите;
 • Участвала е в преговорите и е консултирала договорите по много приватизационни сделки на промишлени предприятия в страната;
 • Участвала е в изготвянето на проспекти за публично предлагане на акции при учредяване и увеличаване капитала на публични дружества и актуализацията им, както и на проспекти за емисии облигации;
 • Участвала е в изготвяне на оздравителни планове на дружества в несъстоятелност, в съдебните производства и в цялостния процес по възстановяване на нормалната им дейност;
 • Лектор на Първата национална конференция „Информационни и комуникационни технологии за здравеопазването” – 01.02.2006 г., тема „Защита на личните данни в процеса на въвеждане на електронно здравеопазване”.

Понастоящем:

 • Адвокат, Софийска адвокатска колегия (от 1993 г.);
 • Консултира и осъществява процесуално представителство по вещноправни договори и проблеми, обслужва инвестиционни проекти по изграждане на комплекси, ваканционни селища и селища от затворен тип, наемни правоотношения и проблеми с наематели в търговски комплекси. Постоянни клиенти в тези области са “Шел България” ЕАД и други;
 • Консултира и осъществява процесуално представителство на банки по дела, свързани с кредити и обезпечения, вещноправни проблеми и др. проблеми в дейността им;
 • Организира постоянното юридическо обслужване на публични и други дружества, сред които „Витогаз България” ЕАД, рекламни агенции и други.

Чужди езици: немски, английски, руски.

Практикувани области: вещно право; търговско право; публично предлагане на ценни книжа и публични дружества; кредити и обезпечения; конкурентно и антимонополно право; чуждестранни инвестиции; приватизация; авторско право, медийно право, реклама; административно право; съдебни и административни производства.

e-mail: m.kalaidjieva@kgm-law.com