Адвокатска кантора

Публикации

СПИСЪК НА ПУБЛИКАЦИИТЕ

Списък публикации от Ангел Симеонов Калайджиев

Учебници

Облигационно право. Обща част. “Сиби”. 2007, (четвърто допълнено и преработено издание) 734 с.

Монографии

 1. Оздравяване на предприятието, ИК „Труд и право”, 2006, 220 с.
 2. Преобразуване на търговски дружества, ИК “Труд и право”, 2005, 303 с.
 3. Електронният документ и електронният подпис. Правен режим. Сиела, 2004, 405 с. (в съавторство)
 4. Публичното дружество. ИК “Труд и право”, 2002, 210 с.
 5. Новите положения в търговското право. ИК “Труд и право”, 2000, 317 с. (в съавторство)
 6. Безкасовото плащане. “Сиби”, 1999, 550 с.
 7. Масова приватизация. Приватизационни фондове. ИК “Труд и право”. 1996 г., 170 с. (в съавторство)
 8. Ценни книжа, фондови борси, инвестицонни дружества. ИК “Труд и право”, 1995 г., 399 с., (в съавторство)
 9. Банковата карта. “Сиби”, 1995, 107 с.
 10. Акредитивът. “Сиби”, 1994, 200 с.
 11. Поръчителството. “Сиби”, 1993, 160 с.
 12. Чекът в българското право. “Сиби”, 1992, 300 с.

Коментари

 1. Ценни книги. ИК “Труд и право”, 1995, 223 с. (в съавторство)
 2. Коментар на Търговския закон. Дружество с ограничена отговорност. Акционерно дружество. “Фенея”, 1998, 298 с. (в съавторство)
 3. Коментар на Закона за публичното предлагане на ценни книжа. ИК “Труд и право”. С., 2000, 911 с. (в съавторство)
 4. Коментар на промените в Търговския закон. ИК “Труд и право”, 2003, 335 с., (в съавторство)
 5. Коментар на Закона за публичното предлагане на Закона за публичното предлагане на ценни книжа. ИК „Труд и право”. С., 2005, 662 с. (в съавторство)
 6. Закон за търговския регистър. Коментар, Център за изследване на демокрацията. С., 2007, 182 с. (в съавторство)
 7. Коментар на Търговския закон. Книга първа. Чл.1-112, Софи-Р, 2007. Второ основано преработено издание (в съавторство), 571 с.

Студии и статии

 1. За правото на преминаване през селскостопански земи. Социалистическо право. 1985, кн. 11, с. 25-39
 2. Нови моменти в правото на лично земеползуване. Социалистическо право. 1986, кн. 1, с. 20-23
 3. Правата на артистите изпълнители. Правна мисъл. 1986, кн.2, с.64-69
 4. За отговорността на поръчителя по бъдещия граждански кодекс. Социалистическо право. 1986, кн.9, с.34-41
 5. Договорът за художествена поръчка чрез възлагане. Годишник на Софийския университет. Том 79, 1986, с.122-178
 6. Отговорност при нарушен негативен интерес. Държава и право, 1988, кн.11, с. 24-31
 7. За суброгацията. Държава и право, 1989, кн.5, с.32-39
 8. Някои особености на поръчителството. Държава и право, 1989, кн.7, с.13-22
 9. За характера на срока по чл. 147, ал. 1 ЗЗД. Съюз на юристите в България. Бюлетин 1989, кн.6, с.33-35
 10. За смесените дружества в България и Япония. Годишник на Софийския университет. Т. 86, 1989, с.197-206
 11. За основанието на правните сделки. Съвременно право. 1990, кн.1, с.24-31
 12. За абстрактните сделки по българското право. Държава и право, 1990, кн.7, с.24-33
 13. Придобиване на права по ценни книги. Държава и право, 1990, кн.10, с.31-40
 14. Правен режим на несъстоятелността. Управление. 1991, кн. 1, с. 56-59
 15. Промени в правния режим на фирмите на граждани. Управление. 1991, кн. 2, с. 23-25
 16. Право на кредитните карти в САЩ и възможности за рецепцията му в България. Търговско право, 1992, кн. 3, с. 43-49
 17. Сравнителноправен поглед върху правния режим на акцията по българското и по американското право. Търговско право. 1993, кн.1, с.31-35
 18. Протестиране на книги на заповед – компетентен орган, страни и участващи в производството лица. Правна мисъл, 1993, кн.1, с.48-51
 19. За привилегированите акции. Съвременно право. 1993, кн.1, с.33-38
 20. Сравнителноправен поглед върху личните обезпечения на задълженията. Сборник “Външнотърговски бизнес – правни аспекти”. С., 1993, с. 343-366
 21. Относно някои изменения и допълнения на Закона за задълженията и договорите. Правна мисъл. 1993, кн.2, с.18-21
 22. Особености на договора за откриване на акредитив според Наредба № 3 за плащанията. Търговско право. 1993, кн.5, с.34-40
 23. Потвърждаване на акредитива. Правна мисъл, 1993, кн.4, с.10-20
 24. Правен режим на безналичните държавни ценни книжа. Търговско право, 1993, кн.6, с.14-24
 25. За определението на гаранцията в Наредба № 8 за капиталовата адекватност на банките. Търговско право, 1994, кн.1, с.35-37
 26. Възражения на банката по акредитива. Съвременно право, 1994, кн.1, с.19-29
 27. За действието на следпротестното джиро и отговорността на следпротестния джирант. Практическо право, 1994, кн.1, с.13-14
 28. За режима на акредитива съгласно Наредба № 3 за плащанията. Търговско право, 1994, кн.3, с.48-50
 29. Прехвърляне на акредитива. Търговско право, 1994, кн.4, с.31-39
 30. За банковата гаранция. Съвременно право, 1994, кн.5, с.29-35
 31. За покритието на чека. Търговско право, 1994, кн.5, с.31-32
 32. За митническото право. Търговско право, 1994, кн.6, с.10-12 (в съавторство с Валентин Русев)
 33. Обезпечаване на митните сборове при транзитен превоз. Финанси и право, 1994, кн.11, с.27-31. (в съавторство с Валентин Русев)
 34. Значение на коносамента при внос по море на стоки под митнически контрол. Финанси и право, 1994, кн.12, с.30-32. (в съавторство с Тодорка Георгиева)
 35. Is the VAT part of Customs-duty Totals. May the Foreign Aid Agency be Exempted from VAT Payment - ING Bank Bulgaria Monthly, No 2, p.12
 36. За термините “документ” и “ценна книга”. Съвременно право, 1995, кн.1, с.39-43
 37. Елемент ли е предаването на поименна ценна книга от фактическия състав на нейното прехвърляне. Търговско право, 1995, кн.2, с.31-33
 38. Извършване на операции с банкова карта. Търговско право, 1995, кн.3, с.37-41
 39. Правни аспекти на банковата карта–Банкови информационни технологии. Computerworld/България. Пролет'95. с.72-74
 40. Акцесорни ли са произтичащите от ценната книга права. Съвременно право, 1995, кн.3, с.31-36
 41. Същност на банковата карта. Съвременно право, 1995, кн.4, с.38-44
 42. За някои видове ценни книги. Търговско право, 1995, кн.4, с.5-12
 43. За инвестиционния договор. Търговско право, 1995, кн.5, с.3-6
 44. Изискуемост и определяне на митни сборове (в съавторство с Валентин Русев), Търговско право, 1995, кн.6, с.14-16.
 45. За инвестиционните бонове. Търговско право, 1996, кн.1, с.19-25
 46. Управление на приватизационен фонд. Търговско право, 1996, кн.2, с.9-15
 47. За приватизационния фонд. Съвременно право, 1996, кн.2, с.43-52
 48. За инвестиционния посредник. Финансов форум, кн.2-3/1996, с.18-22
 49. Нeплатежоспособност на банка, сп. Търговско право, бр.1/1997, с.26-34
 50. Капиталова адекватност на инвестиционните дружества и кредитните институции по Европейското право, Финансов форум, 1997/2, с.23-31
 51. Опасност от неплатежоспосбност на банка, сп, Търговско право, бр.3/1997, с.9-25
 52. Завършване на безкасовото плащане, сп.Търговско право, бр.4/1997, с.3-7
 53. Абстрактните сделки по българското право, сп.Съвременно право, бр.4/1997, с.75-81
 54. Електронните пари, сп.Съвременно право, бр.5/1997, с.48-52
 55. Отмяна на нареждането за превод и сторниране на превод, сп. Пазар и право, бр.12/1997, с.24-29
 56. Особености на банковия превод, сп.Търговско право, бр.1/1998, с.25-30
 57. За капитала на търговските дружества, сп. Търговско право, бр.2/1998, с.5-7
 58. Банкови сметки при общи условия, сп.Финанси и право, бр.10/1998, с.5-9
 59. Сетълментът при междубанкови плащания, сп.Съвременно право, бр.4/1998, с.41-52
 60. Същност на вписването по банковата сметка, сп.Търговско право, бр.6/1998, с.3-7
 61. За инкасото, сп.Търговско право, бр.1/1999 (с.25-32) и 2/1999 (с.21-29)
 62. Определение на понятието плащане, сп.Съвременно право, бр.3/ 1999, с.32-37
 63. За правната природа на безналичните акции, сп. Търговско право, бр.3/1999, с.17-18
 64. Способи за отклоняване последиците от номинализма, сп.Търговско право, бр.4/1999, с.9-19
 65. За законната мораторна лихва, сп.Съвременно право, бр.4/1999, с.87-91
 66. За увеличаването на капитала на публично дружество с непарични вноски по проекта на Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Държавна комисия по ценните книжа и фондовите борси. Бюлетин, бр.5/1999, с.10-13
 67. За плащането в брой, сп. Пазар и право, бр.7/1999, с.20-28
 68. Публичното дружество, сп. Търговско право, бр.1/2000 (с.9-20), бр.2/2000 (с.13-24)
 69. Търгово предлагане за закупуване или замяна на акции. Държавна комисия по ценните книжа. Бюлетин, бр.2/2000, с.5-8, бр.3/2000, с.6-11
 70. Безвъзмездна сделка ли е авалът ? сп. Търговско право, бр.3/2000, с.50-52
 71. Цедира ли се безналичната акция ? сп. Търговско право, бр.4/2000, с.17-18
 72. За залога на търговското предприятие, сп. Търговско право, бр.5/2000, с.36-41
 73. Акции на публичното дружество. Държавна комисия по ценните книжа. Бюлетин, бр.5/2000, с.2-3
 74. Промени в режима на недействителността на търговското дружество, Търговско право, бр.6/2000. с.40-45
 75. Промени в режима на вноските в търговските дружества, Адвокатски преглед, бр.11/2000 г., с.12-16
 76. Прекъсва ли давността молбата за образуване на производство по обезсилване на ценна книга, сп. Търговско право, бр.3/2001, с.62-65
 77. Относно приложното поле на § 6а и § 7, ал.3 и 4 от ПЗР на ЗППДОП, сп. Търговско право, бр.5/2001, с.59-64
 78. За автономията на волята, свободата на договарянето и справедливостта при договора. Правни изследвания в памет на професор Иван Апостолов. С., 2001, с.81-88
 79. Електронно изявление и електронен документ, сп. Пазар и право, бр.1/2002, с.55-56
 80. Протест на запис на заповед. Нотариален бюлетин, бр.2/2002, с.35-38
 81. Съвместно предприятие по Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Търговско право, бр.4/2002, с.5-15
 82. Управителни и контролни органи на публичното дружество. Пазар и право, бр.9/2002 г., с.44-53
 83. Необходим ли е чл.152 ЗЗД в стопанския оборот. Търговско право, бр.5/2002, с.33-35
 84. Правото на акционера на публично дружество да иска от дружеството да изкупи акциите му. Търговско право, бр.6/2002, с.29-32
 85. Попада ли изпълнението на мним представител в приложното поле на чл.75, ал.2 ЗЗД. Пазар и право, бр.11/2002, с.17-19
 86. Действие на уговорката за непрехвърлимост на вземане. Търговско право, бр.1/2003, с.20-22
 87. Производството по несъстоятелност и искът по чл.19, ал.3 ЗЗД. Търговско право, бр.2/2003, с.5-8
 88. Договор в полза на трето лице. Нотариален бюлетин, бр.2/2003, с.12-17
 89. Възможно ли е решенията на общото събрание на търговско дружество да се атакуват с исковете по чл.646 и 647 ТЗ? Търговско право, бр.3/2003, с.58-61
 90. Злоупотребата с правото на иск в производството по несъстоятелност. Търговско право, бр.4/2003, с.45-49
 91. Договор за удостоверителни услуги. Пазар и право, бр.6/2003, с.66-73
 92. За обезпеченото вземане в производството по несъстоятелност. Пазар и право, бр.7/2003, с.44-45
 93. За ипотеката, учредена в полза на повече от едно вземане. Пазар и право, бр.10/2003, с.25-27
 94. Защита на съдружниците или акционерите на участващите в преобразуването дружества. Търговско право, бр.5/2003, с.42-51
 95. Директива 2002/47/ЕС и българското право. Търговско право, бр.6/2003, с.78-81
 96. За действителността на разпоредителните сделки с вещни права върху недвижими имоти, извършени при наличието на непогасени публични задължения. Търговско право, бр.1/2004, с.71-74
 97. Могат ли да се прехвърлят правата на акционерите преди издаването на акциите. Търговско право, бр.5-6/2005, с.37-42
 98. Какво е значението на искането за плащане на банковата гаранция ? Търговско право, бр. 4/2006 г.
 99. За прехвърлянето на публичноправните задължения на едноличния търговец при прехвърляне на търговското му предприятие. Търговско право, кн.3/2007, с.19-22
 100. Финансови обезпечения. Търговско право, кн.4/2007, с.5-24

Рецензии

 1. “Записът на заповед и менителницата” от доц. Мария Павлова. Съвременно право. 1993, кн.3, с.95-98
 2. Ценно изследване на инвестиционните ценни книжа, сп.Търговско право, бр.2/2001, с.101-103
 3. Жилищният наем, сп.”Търговско право, бр.2/2004, с.93-95

Сборник казуси (в съавторство)

 1. Сборник от казуси по гражданско право обща част и вещно право. С., 1987
 2. Сборник казуси по облигационно право. С., 1991

МАРГАРИТА СЛАВОВА КАЛАЙДЖИЕВА
Статии

 1. Новият Граждански процесуален кодекс. Ускоряване и повишаване на ефективността на събирането на парични вземания, Бюлетин на Германо-Българска индустриално-търговска камара, бр. 5/2008, с. 6-7
  прочети