Адвокатска кантора

Tърговско право

Общо търговско право
Клиенти на адвокатското дружество са предимно корпоративни клиенти. Те ползват услугите ни още от момента на избора на правноорганизационната форма на техния бизнес. В зависимост от правния режим в различните юрисдикции на чуждестранните ни клиенти подготвяме двуезични версии на пълната документация за учредяването на различни видове юридически лица. При необходимост консултираме структурирането на управлението и търговската дейност на клиентите ни чрез юридическо обособяване на прокуристи, пълномощници, търговски представители и детайлно определяне на техните функции.
Специални регулаторни режими
Акцент в работата ни е обслужването на дружества със специален лицензионен (разрешителен) режим – банки, публични дружества и емитенти, застрахователни дружества, инвестиционни посредници, дружества със специална инвестиционна цел, но също така консултираме и много затворени компании.