Адвокатска кантора

Банки и финансови институции

Текущо правно обслужване на банки

„ИНГ Банк Н.В.” – клон София е постоянен наш клиент от банковия сектор, с когото имаме дългогодишна успешна съвместна работа.

Работата ни с “ИНГ Банк Н.В.” – клон София започна от процеса на изготвяне на цялостната документацията и представителството на банката във връзка с регистрацията й като инвестиционен посредник в Комисията за финансов надзор.

Съвместно с отдела за ценни книжа при банката сме изработвали проспекти за приемане за търговия на Българска фондова борса-София АД на емисии облигации, издавани от клиенти на банката и поемани от нея. Осъществявали сме представителството на емитентите пред Комисията за финансов надзор във връзка с одобряване на проспектите.

През 2007 г. извършихме пълен преглед на дейността на банката като инвестиционен посредник във връзка с въвеждането в българското законодателство на разпоредбите на Директива 2004/39/ЕИО относно пазарите на финансови инструменти (MiFID) и консултирахме привеждането в съответствие на използваните от банката типизирани документи с новите нормативни текстове. Освен в дейността й като инвестиционен посредник, постоянно консултираме ИНГ Банк АД – клон София по проблеми и казуси, свързани с кредитирането и с други аспекти на дейността й. Осъществяваме представителство на банката по искови, обезпечителни и изпълнителни производства.

Нашето дружество консултира на постоянна основа и „УниКредит Булбанк” АД. Осъществяваме процесуално представителство на банката както по дела, свързани с кредитната й дейност и реализиране на обезпечения по кредити, така и по вещноправни въпроси и други казуси.

Предоставяли сме консултации по конкретни проблеми, казуси и осъществяваме проекти, правна защита и представителство пред съд по дела на „Райфайзенбанк България” ЕАД, „Обединена българска банка” АД, „Търговска Банка Д” АД, „НЛБ Банка София” АД, „Алфа Банк България” АД и други банки в страната.

  прочети