Адвокатска кантора

Банки и финансови институции

Международно кредитиране

През 2007 и 2008 г. дружеството бе ангажирано в консултиране на лизинговата компания “Eвролийз ауто” АД в процес по одобрение на кредитиране на нейната дейност и секюритизация на лизингов портфейл по схема на Дойче банк А.Г. – клон Лондон, прилагана за първи път по отношение на лизингова компания в Източна Европа, а през 2009 и 2010 г. консултирахме лизинговата компания във връзка с отпускане на заем от Европейската банка за възстановяване и развитие. 
През 2008 г. консултирахме „Еврохолд България” АД при осъществяване на сделка, при която инвестиционният фонд Глобал Финанс, чрез своя фонд за югоизточна Европа, инвестира 26 милиона евро в капитала на „Евроинс иншурънс груп” АД срещу придобиване на миноритарен дял.
През същата 2008 г. консултирахме “Еврохолд България” АД и при сключване на договор за мезанин финансиране от международна небанкова институция- „Аксешън Мезанин Кепитъл Лимитид” - и съпътстващия го пакет обезпeчителни и допълнителни споразумения.

  прочети