Адвокатска кантора

Ценни книжа и капиталови пазари

Ценни книжа и капиталови пазари

Нашето адвокатско дружество притежава отлична професионална квалификация и дългогодишен опит в юридическото обслужване на проекти и транзакции, свързани с различни финансови инструменти. Процедурите за публично предлагане на ценни книжа, специфичните казуси пред емитентите и публичните компании, дейността на инвестиционните посредници и консултирането на сделки с разнообразни финансови инструменти са сред приоритетите в дейността ни.

Управляващият съдружник проф. д-р Ангел Калайджиев е след най-задълбочените познавачи на тази материя. Той е член на Експертната група на Европейската комисия по въпросите на правната сигурност, която провежда заседанията си в Брюксел, и консултира Комисията по въпросите на правната сигурност по отношение на въвеждането на европейските системи за клиринг и сетълмент на ценни книжа и в частност отношенията между титулярите на сметки за финансови инструменти и лицата, предоставящи депозитарни услуги. Групата включва около 30 члена с експертни познания от академичните общности, публичната администрация и бизнес-средите. Експертите са поканени за участие в лично качество, а не като представители на определени среди или организации.

Като юридически експерт в българския парламент проф. д-р Ангел Калайджиев консултира съответствието на българския Закон за пазарите на финансови инструменти с Директива 2004/39/ЕИО относно пазарите на финансови инструменти (MiFID). През годините профилираната компетентност на нашите адвокати ни даде възможност да консултираме лицензирането и последващата търговска дейност на някои от първите инвестиционни посредници в България. През 1996 г. ние изработихме и внесохме в тогавашната българска регулаторна институция документите за лицензирането на „ИНГ Банк Н.В.” – клон София като инвестиционен посредник. Продължаваме периодично да консултираме „ИНГ Банк Н.В.” – клон София във връзка с дейността й като инвестиционен посредник. Предоставяме юридически съвети и сме обслужвали проекти и на други инвестиционни посредници като „Евро-финанс” АД и „СИИ Секюритиз” АД.

  прочети