Адвокатска кантора

Tърговско право

Специални регулаторни режими

Акцент в работата ни е обслужването на дружества със специален лицензионен (разрешителен) режим – банки, публични дружества и емитенти, застрахователни дружества, инвестиционни посредници, дружества със специална инвестиционна цел, но също така консултираме и много затворени компании. В ежедневната ни дейност организираме провеждането на общи събрания на акционерите и облигационерите, изработваме корпоративни документи, подходящи за интересите на клиентите ни съобразно статута им на мажоритарни собственици на капитала или миноритарни акционери и съдружници. Предлагаме подходящи механизми за управление и контрол в зависимост от притежаваното процентно участие в капитала. В съответствие с конкретния случай и предоставения ни мандат водим преговори и консултираме придобиването на определени пакети акции/дялове в търговски дружества или предлагаме на клиентите ни защитни стратегии срещу разводняване на капиталовата им квота. Извършваме всички действия, свързани с разнообразните процедури за изменение на капитала на търговски дружества. Във всеки случай следим за изпълнението на всички регулаторни процедури и получаването на всякакви лицензи, предварителни разрешения и уведомления, изискуеми съгласно специалните закони.

  прочети