Адвокатска кантора

Процесуално представителство в съдебни, арбитражни и изпълнителни производства

Административни дела и наказателни постановления

Адвокатското дружество разполага с изявени специалисти в областта на административното право и обществените поръчки. Нееднократно сме обжалвали незаконосъобразни актове в административни процедури, свързани с далекосъобщителната и радиотелевизионната дейност. Отделен аспект на процесуалната ни дейност е обжалването на наказателни постановления, издавани от регулаторни държавни органи като Комисията за финансов надзор, Комисията за защита на потребителите, Държавната агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” и други регулаторни органи, както и процесуално представителство пред Комисията за защита на конкуренцията и впоследствие пред Върховния административен съд при обжалване на нейни решения.

  прочети