Адвокатска кантора

Илияна Иванова Мавродиева – Адвокат

Образование:

  • Университет за национално и световно стопанство, гр. София, Юридически факултет, магистър по право – 2009 г.

Предишен опит:

  • Юрисконсулт, Адвокатско дружество „Павлова и Драмов“ (2010-2011 г.);
  • Стажант, Адвокатско дружество „Павлова и Драмов“ (2008-2010 г.);
  • Стажант, Адвокатско дружество „Костадинов и Тенев“ (2007-2008 г.)

Понастоящем:

  • Адвокат в Адвокатско дружество „Калайджиев & Георгиев” (от 2011 г.);
  • Консултира и организира регистрациите и промени в обстоятелствата на клиенти на дружеството в търговския регистър;
  • Консултира и организира регистрации и промени в обстоятелствата на юридически лица с нестопанска цел;
  • Изготвя граждански и търговски договори;
  • Предоставя правни консултации и осъществява процесуално представителство за клиенти на адвокатското дружество във връзка с конфликт на интереси по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване конфликт на интереси;
  • Предоставя правни консултации и осъществява процесуално представителството по граждански и търговски спорове пред българските съдилища, включително по арбитражни дела пред АС при БТПП.

Чужди езици: английски, френски.

Практикувани области: търговско право; вещно право; устройство на територията; административно право; съдебни и административни процедури

e-mail: iliyana.mavrodieva@kgm-law.com