Адвокатска кантора

Ради Георгиев Георгиев – Съдружник

Radi.jpg

Завежда сектори: Застрахователно право; Инвестиционни посредници; Авторски и сродни права; Конкурентно и антимонополно право; Административни и административно-наказателни производства.

Образование:

 • Завършил е Софийски Университет “Св. Климент Охридски”, Юридически факултет, магистър по право – 1995 г. Положил теоретико-практически изпит - 1996 г.

Предишен опит:

 • Адвокат към консултантска фирма “Корпорит адвайзърс” ООД (1995 – 1999 г.);
 • Съдружник в консултантска фирма “Ийстло” ООД (2000 – 2006 г.);
 • Участвал е в осъществяването на цялостната юридическа подготовка и всички етапи от процеса по извършването на чуждестранна инвестиция в банка, поставена под особен надзор от БНБ, и последващото оздравяване и възстановяване на нормалната дейност на банката;
 • През периода 1997 – 1999 г. е юридически консултант на “Евробанк” АД;
 • Участвал е в преговорите и е консултирал договорите по приватизационни сделки;
 • Участвал е в изготвянето на проспекти за публично предлагане на ценни книжа, проспекти за увеличаване капитала на публични дружества и актуализацията им. Осъществявал е юридическата подготовка по лицензиране на инвестиционни посредници, приватизационни фондове, сега холдинги, както и регистрацията на други емитенти от Комисията за финансов надзор;
 • Осъществил е цялостната юридическа подготовка по лицензирането на застрахователно дружество и разработването на всички необходими документи за стартиране на дейността му; Заемал е длъжността член на управителния съвет на „Застрахователно дружество Евро инс” АД (1998 -2003 г.);
 • Участвал е активно в осъществяването на инвестиционната програма на “Шел България” и “Шел Газ България” ЕАД в България;
 • Консултирал е по отделни казуси KPMG-България.

Понастоящем:

 • Адвокат, Софийска адвокатска колегия (от 1996 г.);
 • Член на надзорния съвет на „Застрахователно дружество Евро Инс” АД (от 2003 г.);
 • Организира юридическите аспекти на дейността на „Еврохолд България” АД и „Евроинс иншурънс груп” ЕАД, свързана със сделки за сливания и придобивания в чужбина;
 • Организира текущо консултиране на публични дружества, инвестиционни посредници и на едно от най-големите български издателства.

Чужди езици: английски, френски, руски.

Практикувани области: търговско право; застрахователно право; сливания и придобивания; авторско право; ценни книжа; трудово право; право на индустриална собственост; конкурентно и антимонополно право; административно право; съдебни и административни производства.

e-mail: radi.georgiev@kgm-law.com