Адвокатска кантора

Дружествено право

  • учредяване и регистрация на всички видове търговски дружества по Търговския закон с българско и чуждестранно участие;
  • учредяване и регистрация на публични акционерни дружества и акционерни дружества със специална инвестиционна цел;
  • преобразуване, сливане, вливане, разделяне, отделяне;
  • промени в капитала, управлението и други промени в търговската регистрация на дружествата;
  • свикване и провеждане на общи събрания на акционерите, респ. на съдружниците;
  • свикване и провеждане на общи събрания на облигационерите;
  • консултации по всички правни проблеми, свързани с управлението на търговски дружества и стандартите за добро корпоративно управление;
  • процесуално представителство по искове, свързани със спорове между управителните органи и акционерите.