Адвокатска кантора

История

Нашият екип започна дейността си през 1995 г. първоначално под наименованието EASTLAW, а от средата на 2006 г. в съответствие с новия Закон за адвокатурата се реорганизира в Адвокатско дружество „Калайджиев, Георгиев & Минчев”.

Основател и управляващ съдружник е проф. д-р Ангел Калайджиев, еднакво известен, както като преподавател по търговско право в Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски” и автор на многобройни публикации в областта на облигационното, търговското и банковото право, ценните книжа и публичните дружества, така и с дългогодишната си практика на експерт към Икономическата комисия и Комисията по европейски въпроси на Парламента, член на Консултативния съвет за методическо ръководство и конституционност на законите при Върховна касационна прокуратура, и член на работни групи по изработване на нормативни актове към Комисията за финансов надзор, Българска народна банка и други държавни институции. Признание за безпорния принос на проф. д-р Калайджиев в процеса на синхронизация на българското законодателство с актовете на Европейските общности (ЕО) е фактът, че от 2007 г. той стана член на Експертната група на Европейската комисия по въпросите на правната сигурност в областта на клиринга и сетълмента.

Екипът ни бе сформиран в процеса на работа по редица големи проекти в областта на приватизацията, чуждестранните инвестиции, развитието на банковия и застрахователен сектор, създаването на пазара на ценни книжа и първите публични акционерни дружества и инвестиционни посредници в България, които области и до днес са водещи в професионалната ни специализация.