Адвокатска кантора

Застрахователно право

  • правна подготовка и съдействие за лицензиране на застрахователни дружества, съответно процедури за извършване на дейност от чуждестранни застрахователни дружества чрез клон; сделки по придобиване на мажоритарни пакети от капитала на застрахователни дружества и получаване на съответните разрешения; отношения с Комисията за финансов надзор;
  • правни консултации във връзка със специфични застрахователни рискове: гаранции, финансови загуби, бизнес-застраховане;
  • процесуално представителство при настъпване на застрахователни събития.